Moventem.nl maakt gebruik van cookies (en andere technieken) om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

/ Lees meer /

Inwonerspanel

Het aantal gemeenten dat werkt met een inwonerspanel / burgerpanel groeit gestaag. Vooral omdat een inwonerspanel een goed middel is om participatie te bevorderen, mits een gemeente het op de juiste manier inzet. Wij helpen gemeenten bij de ontwikkeling en succesvolle uitvoering van inwonerspanels op basis van bewezen werkwijzen.

Voordat we aan de slag gaan met een inwonerspanel bekijken we eerst samen met de gemeente de lokale context, de wensen van uw gemeente en de praktische haalbaarheid. Vervolgens combineren wij uw en onze kennis, tools en communicatieaanpak om voor uw gemeente een inwonerspanel te realiseren. Wij kennen de kansen en belemmeringen. Graag geven we inspirerende voorbeelden en delen we onze opgebouwde kennis en ervaring met inwonerspanels.

Onze bewezen aanpak

Een inwonerspanel helpt gemeenten om hun samenwerking met inwoners en de lokale samenleving te verstevigen. Een inwonerspanel bestaat uit een statistisch betrouwbare en representatieve groep inwoners, waarvan relevante achtergrondvariabelen bekend zijn en die bereid zijn om circa vier keer per kalenderjaar mee te doen aan onderzoeken. Wij adviseren over een goede samenstelling van uw inwonerspanel, dat is altijd maatwerk. Uitgangspunt van gemeentelijke inwonerspanels is online deelname, maar inwoners kunnen ook offline meedoen. Iedereen vanaf 18 jaar mag meedoen en krijgt daartoe de mogelijkheid.  

Wij ontwikkelen een panel altijd met een eigen huisstijl, die is te benaderen via een eenvoudige URL en voldoet aan de geldende webrichtlijnen. Uiteraard voldoen wij in de uitvoering aan de geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Middel voor participatie, aanvulling bestaande participatie-instrumenten

Doordat de lokale samenleving op een laagdrempelige manier wordt betrokken, kan samen worden gekomen tot de beste keuzes voor de gemeente. Afhankelijk van het vraagstuk, wordt het instrument op verschillende participatieniveaus ingezet en als aanvulling op participatie-instrumenten die reeds worden gebruikt.

Er zijn meerdere beleidsvelden en thema’s waarin het voor een gemeente zinvol en gewenst is om de meningen, ideeën en daadkracht vanuit de samenleving mee te nemen. Via een panel kunnen inwoners actief betrokken worden bij de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Trajecten krijgen ook breder inwonersperspectief en tegelijkertijd wordt draagvlak gecreëerd. Ervaring leert dat de werkwijze met een inwonerspanel helpt bij het inbedden van participatie in het primaire proces van de gemeente, omdat het bijdraagt aan bewustwording, (tijdige) afstemming en kennisdeling.

Enkele toepassingsvelden (voor subdoelgroepen/ segmenten) van een gemeentelijk inwonerspanel zijn:

Afvalbeleid;

Kerntaken(discussie);

Beheer openbare ruimte;

Leefbaarheid (Lemon);

Demografische ontwikkelingen (impact)

Mantelzorg;

Dienstverlening evaluatie;

(Basis)Mobiliteit en OV;

Dorps-/stads-/ gebiedsontwikkeling;

Openstelling klantbalie;

Duurzaamheid en Cleantech;

Recreatie & Toerisme;

Economie en ondernemerschap;

Sociaal Domein (3D’s);

Eenzaamheid;

Veiligheid;

Informatiebehoefte zorgthema’s;

Vrijwilligerswerk;

Inwonersinitiatieven;

Welzijn.


Factsheet voor deelnemers inwonerspanel

Wij werken samen op basis van toegevoegde waarde en daarbij benutten we het inwonerspanel als instrument om inzichten te vergaren. Een belangrijke drijfveer voor panelleden om mee te doen, is dat zij kunnen bijdragen aan een (nog) betere dienstverlening van de gemeente, de lokale samenleving (eigen leefomgeving) of aan beleidsvorming van de gemeente. Mede daarom vinden wij het belangrijk om telkens aan de inwoners te laten zien wat concreet met hun input wordt gedaan. Na afloop van een onderzoek sturen wij dan ook altijd een factsheet naar de deelnemers aan het inwonerspanel met een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Het is raadzaam hierin te vermelden welke maatregelen (al dan niet) genomen kunnen worden op basis van de input. Alhoewel het in veel gevallen niet mogelijk is om (direct) maatregelen te nemen, is het verstandig om snel duidelijk te maken wanneer bepaalde maatregelen wel genomen kunnen worden of waarom dit niet (direct) mogelijk is. Dit zorgt enerzijds voor meer betrokkenheid, aangezien men ziet dat er (snel) iets met hun input wordt gedaan. Anderzijds leidt dit tot meer begrip omtrent de (on)mogelijkheid van maatregelen. De inwoners stellen wij centraal, omdat hun meningen, ideeën en daadkracht cruciaal zijn voor het succesvol benutten van een inwonerspanel / burgerpanel.

Meer weten? Neem contact op met: